Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Polityka ochrony dzieci

Czcionka:

 

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach z dn. 15 lutego 2024 r.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników zatrudnionych
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach  jest działanie dla dobra każdego dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownicy traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie, a pracownicy realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, statutu szkoły, wprowadzonych regulaminów oraz powierzonych im kompetencji określonych w zawartych indywidualnych umowach oraz zakresach czynności.

§ 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie, bez bliższego określenia, jest mowa o:

 1. pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkole na podstawie umowy o pracę, a także umowy cywilnoprawnej, wolontariatu lub osoby odbywającej staż;
 2. dziecku – należy przez to rozumieć każdego ucznia, w tym z oddziału przedszkolnego, do ukończenia 18 roku życia;
 3. opiekunem dziecka – należy przez to rozumieć jego rodzica lub opiekuna prawnego, którym jest również rodzic zastępczy;
 4. zgodzie rodzica – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, a dziecka spoza obwodu, obojga rodziców;
 5. krzywdzenie dziecka – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

§ 2

 1. Pracownicy posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci i monitorują sytuację i ich dobrostan.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownik ma obowiązek zgłoszenia tego do dyrektora szkoły, który podejmuje stosowne działania, w tym przedstawia rodzicom dostępną ofertę wsparcia.

§ 3

 1. Rekrutacja nauczycieli odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Karta Nauczyciela oraz obowiązku weryfikacji kandydata do zatrudnienia w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych oraz w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym.
 2. Rekrutacja pracowników administracji i obsługi odbywa się na zasadach określonych
  w ustawie o pracownikach samorządowych i przepisach wykonawczych oraz obowiązku weryfikacji kandydata do zatrudnienia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym.

§ 4

Pracownicy mają znać i stosować zasady bezpiecznych relacji z dzieckiem ustalone w szkole na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, regulaminu pracy i innych przepisów wewnętrznych, a w szczególności:

 1. relacja z dziećmi powinna być profesjonalna, komunikaty bądź działania wobec dziecka powinny być odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i zrozumiałe dla dziecka;
 2. nie wolno w obecności dzieci niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym, przemocowym;
 3. kontakty z dziećmi powinny być nacechowane szacunkiem, cierpliwością, życzliwością, dbałością o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne konkretnego dziecka i dzieci pozostałych;
 4. nie wolno stosować przemocy fizycznej, chyba że jest to niezbędne w sytuacji, w której dziecko zagraża sobie lub innym;
 5. nie wolno stosować gróźb;
 6. należy dbać o poufność i ochronę informacji dotyczących dzieci.

§ 5

W przypadku powzięcia przez pracownika podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma on obowiązek przekazania uzyskanej informacji do wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa, dyrektora lub wicedyrektora.

§ 6

 1. Osoba wskazana w § 5 wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
 2. Pedagog lub psycholog powinien sporządzić syntetyczny opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami.
 3. W opisie powinny znaleźć się w szczególności takie informacje jak: kogo dotyczy sytuacja, badany problem, ustalenia, podjęte kroki, osoby zaangażowane.
 4. Jeśli z analizy sytuacji wyniknie konieczność podejmowania dodatkowych działań, pedagog lub psycholog przygotowuje  plan pomocy dziecku.
 5. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące podjętych działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji i zapewnienia możliwego wsparcia, jakie zaoferuje się dziecku.
 6. W przypadku drobnych incydentów, gdy ryzyko powtarzalności sytuacji jest nieznaczne, dokonuje się stosownych wpisów w dokumentacji pedagoga szkolnego, psychologa, pedagoga specjalnego lub innych nauczycieli związanych z daną sytuacją.

§ 7

 1. W przypadkach dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego nad dzieckiem, dyrektor powołuje zespół interwencyjny w skład którego mogą wejść: pedagog, psycholog, wychowawca oraz inni członkowie mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.
 2. Dyrektor oraz osoby przez niego upoważnione mogą złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka, jeśli sytuacja wymaga natychmiastowych działań.
 3. Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione, na podstawie zgromadzonych informacji dotyczących sytuacji dziecka,  mogą złożyć zawiadamianie do sądu opiekuńczego lub mogą wszcząć procedurę Niebieskiej karty;
 4. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie opisu sporządzonego  przez członków zespołu i uzyskanych informacji.
 5. Plan, o którym mowa w ust. 4, jest konsultowany z rodzicami w celu włączenia ich do współpracy na rzecz zmiany w sytuacji dziecka.

§ 8

 1. W szkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia się ochronę wizerunku dziecka i najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi.
 2. Pracownikom nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 3. Pracownikom szkoły nie wolno udostępniać przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka, bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

§ 9

 1. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju zapewniając dzieciom dostęp do internetu podczas planowych zajęć poprzez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.
 2. Na terenie szkoły dostęp dziecka do internetu możliwy jest pod nadzorem nauczyciela na zajęciach komputerowych lub innych zajęciach z wykorzystaniem Internetu.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek okresowego informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.
 4. Szkoła zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

§ 10

 1. W statucie są opracowane prawa i obowiązki dzieci, w tym zasady zachowania ich obowiązujące.
 2. W ramach pracy wychowawczej zasady bezpiecznego zachowania omawia się kompleksowo na godzinach do dyspozycji wychowawcy, a także sytuacyjnie w miarę potrzeb.
 3. Zachowania niedozwolone w relacjach między dziećmi to w szczególności: przemoc fizyczna, agresja słowna, niszczenie cudzej własności, wymuszenia, itp.

§ 11

 1. Osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu w zakresie stosowania standardów to dyrektor i koordynatorzy.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:
 1. przekazuje informacje prawne oraz nadzoruje przestrzeganie ustalonych standardów;
 2. monitoruje przepływ informacji o standardach obowiązujących w szkole do rodziców, dzieci i pracowników;
 3. organizuje w miarę potrzeb i możliwości szkolenia z ekspertami zewnętrznymi.
 1. Dyrektor, koordynator szkoły w szczególności:
 1. omawia pragmatykę wdrażania standardów;
 2. szkoli personel;
 3. aktualizuje informacje o standardach na stronie szkoły.
 1. Zasady przygotowania personelu do stosowania standardów:
 1. informacja o standardach obowiązujących w szkole oraz związanych z tym regulacjach prawnych jest dostępna dla każdego pracownika szkoły na stronie internetowej szkoły;
 2. przed rozpoczęciem roku szkolnego organizowane jest szkolenie dotyczące standardów obowiązujących w szkole;
 3. nowozatrudnieni pracownicy szkoleni są nie później niż w pierwszym tygodniu pracy;
 4. dokumentowanie działań może się odbywać w szczególności poprzez wiadomość do nauczycieli przez e-dziennik, listę obecności ze szkoleń, a w przypadku indywidualnego instruktażu oświadczenia pracownika

§ 12

 1. Standardy obowiązujące w szkole są dostępne na stronie internetowej szkoły.
 2. Dzieci są informowane o standardach na godzinach wychowawczych w pierwszym miesiącu nauki.
 3. Rodzice są informowani o standardach na pierwszym zebraniu z wychowawcą w danym roku szkolnym.

§ 13

Dokumentacja dotycząca ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka przechowywana jest w gabinecie pedagoga, zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 14

Monitorowanie realizacji niniejszej polityki dokonuje się co najmniej raz w roku.  

 

Nasza szkoła

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Panel administracyjny

Rok Marii Konopnickiej - 2022

Patronka Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym

Imieniny

Telefon zaufania

BIP

ePUAP